Zwartz

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden S.I. ZWARTZ
Algemene voorwaarden ZWARTZ Laminating

1. Begripsbepalingen; toepasselijkheid van deze voorwaarden; niet-toepasselijkheid van andere voorwaarden 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder “Zwartz”: de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zwartz Laminating – Converting B.V.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder “de wederpartij” elke partij die bij Zwartz offertes opvraagt, die als koper met Zwartz koopovereenkomsten sluit en/of die door Zwartz aan zich laat leveren of afleveren.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, verkopen, leveringen en afleveringen door Zwartz en stellen eerder op de contractuele relatie tussen Zwartz en de wederpartij van toepassing verklaarde algemene voorwaarden buiten werking, voor zover in die algemene voorwaarden regelingen gegeven worden ter zake onderwerpen die ook in deze algemene voorwaarden geregeld zijn.

Indien in de overeenkomst tussen Zwartz en haar wederpartij wordt verwezen naar handelsbedingen, die een nadere uitwerking kennen in de zogenaamde “Incoterms” die door de internationale Kamer van Koophandel te Parijs wordt uitgegeven dan wordt aan dat handelsbeding de betekenis toegekend die zij heeft in de laatste uitgave van die “Incoterms” waarin zij beschreven is.

Indien aldus toepasselijk verklaarde handelsbedingen strijden met hetgeen overigens in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is bepaald, geldt dat bepaalde in het handelsbeding boven hetgeen in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is bepaald.

Op overeenkomsten tussen Zwartz en haar wederpartij is het Nederlands recht van toepassing, zulks met inbegrip van krachtens Nederlands recht toepasselijk internationaal verdragenrecht. In alle gevallen waarin er krachtens een overeenkomst door Zwartz moet worden geleverd aan een adres buiten Nederland, is op de overeenkomst het Weens Koopverdrag van toepassing.

Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden binden  Zwartz enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen Zwartz en de wederpartij zijn overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden – na tussenkomst van een gerechtelijke instantie – nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Alle door Zwartz gesloten overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen in de plaats van vestiging van Zwartz, te weten Oldenzaal, zowel voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst als de betaling van de overeenkomst.

Zwartz behoudt zicht het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

Zwartz is niet gehouden een aanbod en/of een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- en/of schrijffout.

Annulering van de Overeenkomst door de wederpartij is uitsluitend mogelijk indien zulks schriftelijk geschiedt vóór het begin van uitvoering van de Overeenkomst. Met inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval van annulering te allen tijde alle gemaakte voorbereidingskosten door Zwartz aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Indien annulering van de overeenkomst plaatsvindt binnen de 72 uur die zijn gelegen voor het overeengekomen tijdstip van levering, is de wederpartij naast de voorbereidingskosten, een schadevergoeding verschuldigd welke wordt vastgesteld op 50% van de overeengekomen prijs. Vindt annulering plaats later dan 24 uur voorafgaand aan het overeengekomen tijdstip van levering, dan is de wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

In geval van annulering is de wederpartij, ongeacht het tijdstip van annulering, gehouden de kosten die Zwartz uit hoofde van en in verband met de – geannuleerde – Overeenkomst aan derden dient te voldoen, aan Zwartz te vergoeden.

wederpartij dient direct na levering door Zwartz van de overeengekomen zaken deze zaken te keuren en controleren. Deze keuring en controle dient plaats te vinden in het bijzijn van de chauffeur. wederpartij dient na te gaan of de geleverde zaken voldoet aan het bepaalde in de Overeenkomst, te weten:

 1. of de juiste zaken zijn geleverd;
 2. of de geleverde zaken voldoen aan de daaraan te stellen en ter zake overeengekomen kwaliteitseisen, oftewel de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden;
 3. of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met hetgeen partijen ter zake zijn overeengekomen. Indien de door de wederpartij geconstateerde afwijking minder dan 10% bedraagt, dan is de wederpartij gehouden de geleverde zaken volledig te accepteren, zulks tegen evenredige vermindering van de overeengekomen prijs.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij een boeterente verschuldigd van 1% per maand, onverminderd de overige rechten van Zwartz zoals het recht op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij – zonder voorafgaande ingebrekestelling –  over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Voor zover in rechte vast mocht komen te staan dat Afnemer niet de wettelijke handelsrente is verschuldigd, is zij aan Zwartz de wettelijke rente verschuldigd.

Indien de wederpartij ook nadat zij door Zwartz in gebreke is gesteld nalatig blijft om de openstaande bedragen aan Zwartz  te voldoen, is zij naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, bestaande uit de openstaande bedragen vermeerderd met de verschuldigde rente, tevens gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Dat is niet anders indien de wederpartij vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

2. Offertes en orderbevestigingen

De offertes van Zwartz zijn vrijblijvend. De wederpartij kan zich nimmer beroepen op eventuele door of namens Zwartz uitgebrachte offertes die niet schriftelijk zijn gedaan. Een overeenkomst komt tot stand door een niet-mondelinge en voor bewijs vatbare aanvaarding van een offerte, behoudens dan wanneer de offerte binnen twee werkdagen na de dag van de aanvaarding wordt herroepen. Na de totstandkoming van de overeenkomst kan Zwartz de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring ontbinden, indien de wederpartij nalaat desverzocht zekerheid voor de op haar rustende betalingsverplichting te stellen. 

Daar waar door Zwartz prijsopgaven worden gedaan en niet uitdrukkelijk van het tegendeel blijkt, worden die opgaven gedaan exclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW). Ook daar waar hierop volgend in deze voorwaarden geldbedragen genoemd worden, zijn dat steeds bedragen exclusief verschuldigde omzetbelasting (BTW).

3. Aflevering

Alle zendingen reizen voor rekening van de wederpartij, tenzij uit de door Zwartz gepubliceerde of geoffreerde tarieven anders blijkt.

Op straffe van verval van elk rechtsmiddel dat is gebaseerd op de stelling dat het door Zwartz geleverde geheel of gedeeltelijk niet aan de overeenkomst voldoet dient de wederpartij bij de aflevering de staat van het afgeleverde te verifiëren en, wanneer de zending niet aan de overeenkomst voldoet, daarvan zowel op het ontvangstbewijs aantekening te maken als Zwartz binnen drie werkdagen na de aflevering per fax in kennis te stellen. 

4. Levertijd 

Opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering en kunnen overschreden worden. Een opgegeven leveringstermijn is dan ook niet een termijn als bedoeld in artikel 6:83 aanhef en sub a van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

Indien er bij de levering vertragingen of overschrijding van de leveringstermijn optreedt van meer dan vier werkweken, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden onder de voorwaarde dat de wederpartij daarbij aan Zwartz eerst nog een termijn van vijf werkdagen stelt om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen en overigens onder de voorwaarde dat de wederpartij de schade die voor Zwartz uit de ontbinding voortvloeit, verminderd met € 500,00, bij die ontbinding aanbiedt te vergoeden.

Het voorgaande sluit elke andere vordering bij vertraging in de (af)levering uit.

Indien is overeengekomen dat Zwartz voor het vervoer van goederen zorgdraagt, bepaalt Zwartz behoudens andersluidende afspraak de wijze van vervoer.

Indien de wederpartij niet tijdig afroept is Zwartz gerechtigd onmiddellijke en voorafgaande betaling voor al de te leveren goederen, tegen aanbod van de te leveren goederen, te vorderen of een overeenkomst voor het nog niet nagekomen gedeelte te annuleren, zonder dat de wederpartij daaraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.

5. Reclames en retouren

De geleverde hoeveelheid kan 10% afwijken van de hoeveelheid ter zake waarvan is gecontracteerd. De wederpartij dient de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid te betalen en zal daarvoor worden gefactureerd.

Indien gebreken aan het geleverde voor Zwartz aanleiding zijn om het geleverde te vervangen of verbeteren is Zwartz ook bevoegd om, wanneer er na die vervanging of verbetering alsnog van een tekortkoming sprake is, die vervanging of verbetering te herhalen. Zwartz is niet aansprakelijk indien goederen zijn verkocht als tweede keus of “zonder garantie”. Bij geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit of afmeting en bij in de branche gebruikelijke afwijkingen in kleur, kwaliteit of afmeting is Zwartz niet aansprakelijk en heeft Zwartz aan de overeenkomst voldaan.

Onverminderd het bepaalde in artikel 3 dienen zichtbare gebreken binnen veertien dagen na aflevering schriftelijk te worden gemeld en dienen niet-zichtbare gebreken binnen zes maanden na aflevering te worden gemeld. De melding dient plaats te vinden schriftelijk aan Zwartz. De melding dient plaats te vinden terstond na de ontdekking van het gebrek.

Gereclameerde zaken mogen alleen worden teruggezonden na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zwartz. Ter zake het geleverde kan de wederpartij niet een beroep doen op het niet voldoen aan de overeenkomst indien de goederen zijn bewerkt, verwerkt, doorverkocht of versneden.

Wanneer tussen Zwartz en de wederpartij wordt overeengekomen dat goederen zullen worden geretourneerd, dient de wederpartij zorg te dragen voor het zorgvuldig verpakken van die goederen en voor franco bezorging aan het adres van Zwartz. De goederen reizen dan voor risico van de wederpartij.

6. Overmacht

Vertraging in de aflevering ten gevolge van overmacht en omstandigheden ter zake waarvan Zwartz geen verwijt gemaakt kan worden waaronder in alle gevallen te rekenen zijn gebrek aan grondstoffen, bedrijfsstoring, staking, uitsluiting, gebrek aan personeel, het ontbreken van transportmogelijkheden, overheidsmaatregelen en devaluatie bevrijdt Zwartz voor de tijd dat deze omstandigheden en de gevolgen daarvan zich voordoen van haar verplichting tot levering en geeft haar het recht, de overeenkomst voor zover die nog niet is uitgevoerd, te annuleren. Indien de vertraging meer dan drie maanden duurt kan de koper, nadat schriftelijk een redelijke termijn is overeengekomen, de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd annuleren. Schadevergoeding wegens niet-tijdige levering is altijd uitgesloten. De overeenkomst kan ook worden geannuleerd, zonder dat enige aanspraak daardoor ontstaat, bij oorlog of burgeroorlog in het land van de wederpartij of in een land via welke de goederen in normale omstandigheden vervoerd worden.

7. Prijzen

In de verkoopprijzen van Zwartz is niet begrepen hetgeen ter zake van de betreffende transactie verschuldigd is of zal zijn op grond van omzetbelastingen of andere overeenkomstige heffingen. Alle door dergelijke heffingen veroorzaakte kosten komen ten laste van de wederpartij. De berekening van het factuurbedrag geschiedt op basis van de op de dag van de aflevering geldende door Zwartz gepubliceerde of aan de wederpartij geoffreerde prijs. Voor de berekening van goederen die naar gewicht worden gefactureerd geldt het gewicht van die goederen bij verzending. Indien de wederpartij goederen niet binnen de overeengekomen levertijd afneemt, heeft Zwartz de keus tussen het in rekening brengen van de dagprijs van de goederen op de dag waarop deze voor het eerst konden worden afgenomen, of de dag waarop ze uiteindelijk zijn afgenomen of op enige door Zwartz te kiezen dag gelegen tussen deze dagen. Ingeval van een devaluatie of depreciatie van de euro heeft Zwartz het recht bij overschrijding van de betalingstermijn door haar wederpartij van deze betaling te eisen in overeenstemming met de gewijzigde valuta.

8. Afroeporders 

Bij verkopen waarbij Zwartz op afroep moet leveren is de wederpartij verplicht Zwartz tijdig de afroep kenbaar te maken. Roept de wederpartij niet tijdig af dan maakt Zwartz hem daarop opmerkzaam en verleent Zwartz hem nog een additionele termijn van drie weken om tot afname van de verkochte goederen over te gaan. Ingeval de wederpartij dan niettemin in verzuim blijft kan Zwartz de harer keuze:

 1. de niet-tijdig afgenomen goederen op kosten van de wederpartij en voor risico van de wederpartij opslaan ter plaatse waar het Zwartz goeddunkt, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot betaling van de goederen en van de door Zwartz gemaakte kosten;
 2. de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijk bericht te ontbinden. Een zodanige ontbinding laat het recht op schadevergoeding door Zwartz jegens de wederpartij in een dergelijk geval onverlet.

9. Aansprakelijkheid en bijzondere aanwijzingen

Indien de wederpartij van Zwartz, dan wel derden, na aflevering van de zaken door Zwartz, deze zaken op onjuiste wijze opslaan, verwerken, gebruiken en/of toepassen, is Zwartz niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van het onjuiste opslaan, verwerken, gebruiken en/of toepassen van deze zaken.

De wederpartij van Zwartz is aansprakelijk voor de schade – onder meer bestaande uit reputatie en/of imagoschade – die Zwartz lijdt als gevolg van een onjuiste verwerking en/of toepassing alsmede onjuist gebruik van de door haar geleverde zaken door deze wederpartij.

Voorts is de wederpartij van Zwartz aansprakelijk voor de schade die Zwartz lijdt als gevolg van het niet-nakomen door de wederpartij van de uit hoofde van de tussen hen gesloten overeenkomst alsmede deze algemene voorwaarden rustende verplichtingen.

Indien Zwartz aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van Zwartz beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Zwartz wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder deze verzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de wederpartij in het kader van de overeenkomst gehouden zou zijn geweest aan Zwartz te voldoen.

Zwartz draagt geen verantwoordelijkheid voor schaden en verliezen die:

–          uit de toestand waarin de zaken worden aangeleverd voortvloeien, zoals schaden tengevolge van het voorkomen van metalen voorwerpen of anderszins in de ter bewerking gegeven zaken, die schade aan deze zaken of aan die van anderen of aan machines van Zwartz veroorzaken. Indien er schade ontstaat en de aangeleverde zaken voldoen niet aan de eisen die men daaraan mag stellen, dan nemen partijen tot uitgangspunt dat de schade een direct gevolg is van de omstandigheid dat de aangeleverde zaak niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet. Dit si slechts anders indien wederpartij stelt en bewijst dat de schade ook zou zijn ingetreden indien de aangeleverde zaak wel aan de daaraan te stellen eisen voldeed. Voor schaden toegebracht aan zaken van derden of aan de machines van Zwartz is de wederpartij jegens Zwartz volledig aansprakelijk.

–          door het aanwezig zijn in de aangeleverde zaken van plooien, vlekken, foutief gerold of door aantasting van micro-organismen of licht, etc. ontstaan.

–          te wijten zijn aan onjuiste en/of onvolledige gegevens die wederpartij Zwartz in het kader van en ten behoeve van de uit te voeren opdracht heeft verstrekt.

–          voortvloeien uit het gebruik van de zaken voor een ander gebruiksdoel dan het door de wederpartij vermelde.

Zwartz is tevens niet aansprakelijk voor:

–          tolerabele afwijkingen, onvermijdelijke afvallen en maat- en gewichtsverliezen.

–          schaden door brand, waterschade, storm, diefstal en overige risico’s, aan zaken die in eigendom aan wederpartij toebehoren, maar zich ten tijde van het schadeveroorzakende evenement in het kader van de uitoefening van de overeenkomst onder berusting bij Zwartz bevinden. De wederpartij is zelf gehouden zorg te dragen voor verzekering van zijn zaken.

10. Verzuim en ontbinding 

Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met Zwartz gesloten Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, waaronder de verplichting tot tijdige betaling zoals opgenomen in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden, is de wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is Zwartz gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Zwartz tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de Zwartz verder toekomende rechten.

Indien de wederpartij in verzuim is, is hij aan Zwartz verschuldigd de wettelijke (handels)rente alsmede alle (buiten)gerechtelijke kosten die Zwartz redelijkerwijs heeft moeten maken teneinde de aansprakelijkheid van wederpartij vast te stellen en/of het verkrijgen van voldoening van zijn vordering, en die vallen onder de reikwijdte van artikel 6:96 lid 2 BW.

In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de wederpartij, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met de wederpartij van rechtswege ontbonden zijn, tenzij Zwartz de wederpartij binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Zwartz zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat de betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de Zwartz verder toekomende rechten.

Zwartz heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens wederpartij sprake is van blijvende overmacht. wederpartij zal alsdan alle door Zwartz gemaakte en nog te maken kosten aan Zwartz te vergoeden.

In elk van de in dit artikel bovengenoemde gevallen zijn alle vorderingen van Zwartz op wederpartij onmiddellijk opeisbaar en is wederpartij gehouden tot onmiddellijke teruggave van verhuurde dan wel onbetaald gebleven zaken.

wederpartij dient Zwartz onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende- dan wel onroerende zaken die in eigendom aan Zwartz toebehoren en welke wederpartij in het kader van uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft.

wederpartij dient in geval van faillissement of surseance van betaling direct Zwartz hieromtrent in te lichten, en een deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld de Overeenkomst te tonen en daarbij te wijzen op de eigendomsrechten van Zwartz.

11. Retentierecht/onderpand 

Alle zaken van de wederpartij, welke onder de berusting van Zwartz zijn gegeven, worden beschouwd als waarborg en als te zijn in pand gegeven te zijnen behoeve voor alle bedragen, die hem uit hoofde ook, verschuldigd zijn.

Tot verhaal van de schuld op de verpande zaken mag slechts worden overgegaan, indien betaling niet plaatsvindt na een sommatie binnen de daarbij gestelde termijn, die tenminste 8 dagen zal bedragen.

Onverminderd hetgeen in de hierboven genoemde leden is gesteld, blijft retentierecht van Zwartz bestaan ten aanzien van zich onder zijn berusting bevindende zaken, voor zover zijn vordering betrekking heeft op de bewerking van deze zaken. 

12. Betalingscondities 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt als vaste betalingsconditie: franco remise binnen 30 dagen na factuurdatum, netto. Aan het doen van vervroegde betaling kan geen recht op korting worden ontleend.

Behoudens andersluidende afspraak is koper niet gerechtigd tot verrekening, tot het achterhouden van betalingen of tot korting, zelfs niet wanneer de wederpartij heeft gereclameerd ter zake het afgeleverde.

13. Eigendomsvoorbehoud

 1. Zwartz behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde of te leveren zaken het eigendom voor, totdat door betaling door de wederpartij zijn teniet gegaan:
  1. de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor die zaken;
  2. de vorderingen inzake door Zwartz ter uitvoering van genoemde overeenkomsten tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden;
  3. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten.
  4. Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien de wederpartij de betaling daarvan niet heeft aangetoond.
  5. De wederpartij is verplicht de zaken op eerste verzoek van Zwartz aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim desverlangd aan deze terug te geven.

Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt de wederpartij gecrediteerd voor de marktwaarde der zaken voor de leverancier ten dage van de terugname.

 1. De wederpartij kan met een derde overeenkomen, dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van Zwartz wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van Zwartz wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud niet te vervallen.
 2. Door subrogatie als bedoeld in lid 4 levert Zwartz de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de wederpartij de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde.
 3. Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in de leden 4 en 5 laten onverlet dat de wederpartij Zwartz kan aanspreken in het geval Zwartz op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.
 4. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is de wederpartij echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de wederpartij  op enigerlei wijze tekortschiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. De wederpartij mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.
 5. De wederpartij is verplicht de in lid 1 bedoelde zaken te verzekeren tegen de risico’s van brand, diefstal, storm- en waterschade en wel in dier voege, dat in de desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op zaken van (potentiële) belanghebbende derden. Het is de wederpartij niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in dit lid, voor zover betrekking hebbende op de in lid 1 bedoelde zaken, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van evenbedoelde zaken treden in de plaats van de betrokken zaken.
 6. Wanneer de eigendom krachtens het hiervoor bepaalde of krachtens de wet overgaat van Zwartz op de wederpartij of op een derde, behoudt Zwartz zich daarop een pandrecht voor, tot zekerheid van hetgeen Zwartz te vorderen heeft of op enig moment te vorderen zal hebben van haar wederpartij of genoemde derde.

14. Geschillen 

Eventuele geschillen zullen in eerste instantie worden aangebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen, behoudens in de gevallen waarin krachtens de wet partijen niet bevoegd zijn zelf de relatieve competentie te bepalen. Zwartz heeft in afwijking van het hieraan voorafgaande te allen tijde het recht haar wederpartij te doen dagvaarden voor de rechter van de woonplaats van de wederpartij.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder nummer 06035316.

Deze voorwaarden zijn tevens te vinden op www.zwartz.nl.